صفحه ۱۰۵

"خطبه 94 - قسمت دوم"

منها فی وصف الانبیاء:

"فاستودعهم فی أفضل مستودع، و أقرهم فی خیر مستقر، تناسختهم کرائم الاصلاب الی مطهرات الارحام. کلما مضی منهم سلف قام منهم بدین الله خلف؛ حتی أفضت کرامة الله سبحانه الی محمد(ص) ، فاخرجه من أفضل المعادن منبتا، و أعز الارومات مغرسا، من الشجرة التی صدع منها أنبیأه، وانتخب [ انتجب ] منها أمنأه.

عترته خیر العتر، و أسرته خیر الاسر، و شجرته خیر الشجر، نبتت فی حرم، و بسقت فی کرم؛ لها فروع طوال، و ثمرة لا تنال. فهو امام من اتقی، و بصیرة من اهتدی. سراج لمع ضوءه، و شهاب سطع نوره، و زند برق لمعه. سیرته القصد، و سنته الرشد، و کلامه الفصل، و حکمه العدل."

این خطبه دارای سه بخش است: بخش اول درباره ذات ربوبی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم. بخش دوم خطبه در توصیف پیامبران است که به آن می‎پردازیم.

پیامبران الهی از نسلی پاک و طاهر

"منها فی وصف الانبیاء"

( قسمتی از این خطبه که در توصیف پیامبران است.)

"أنبیاء" جمع "نبی" است. "نبی" از "نباء" مشتق شده و به معنای مخبر و خبرآور

ناوبری کتاب