صفحه ۹۶

شمشیر بستن است ؟ ابن ملجم گفت: "اردت ان انحر به جزور القریة"منهاج البراعة، ج 4، ص 385 می‎خواهم شتر نر آبادی را با آن بکشم. اشعث فهمید مقصود از شتر نر حضرت امیر(ع) است، از این رو فورا به آن حضرت خبر داده و از وی خواست او را بازداشت کنند، حضرت در جواب فرمود: "ما قتلنی بعد" هنوز مرا نکشته است و اگر بخواهم او را بازداشت کرده یا به قتل برسانم قصاص قبل از جنایت کرده ام. البته اشعث بن قیس کسی بود که از این کار یعنی ترور حضرت بدش نمی آمد، ولی این طور بود که برای خودنمایی این اخبار را هم به حضرت امیر(ع) می‎داده است.

در موارد دیگری هم به حضرت خبر داده بودند که وقتی مشغول سخنرانی بودید ابن ملجم گفته است مردم را از دست علی راحت می‎کنم؛ در مورد دیگری هم نقل شده وقتی حضرت مشغول خطبه خواندن بودند ابن ملجم همین سخن را به زبان جاری کرده بود که مردم او را دستگیر کرده و نزد آن حضرت آوردند، حضرت فرمودند: "ما تریدون منه" چرا او را گرفته اید و از او چه می‎خواهید؟ جواب دادند: هنگامی که سخنرانی می‎کردید گفت: "والله لاریحنهم منک" به خدا قسم که این مردم را از دست تو راحت می‎کنم ! حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: "ما قتلنی بعد خلوا عنه"منهاج البراعة، ج 4، ص 385 هنوز که مرا نکشته، او را آزاد کنید. روی این حساب بود که مردم اصرار داشتند از حضرت محافظت کنند و حضرت اصرار داشتند که احتیاجی به محافظت نیست و در همین رابطه این سخنان را ایراد فرمودند.

ابن ملجم مرادی کیست ؟

ابن ملجم یکی از افراد خیلی مخلص حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود که بعدا جزو خوارج در آمده و آن حضرت را به شهادت رساند. در مورد ابن ملجم گفته اند وقتی

ناوبری کتاب