صفحه ۹۵

خطبه های 62 و 63 (درس 92)

خطبه 62

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) لما خوف من الغیلة :

"و ان علی من الله جنة حصینة ، فاذا جاء یومی انفرجت عنی و أسلمتنی، فحینئذ لایطیش السهم، و لایبراء الکلم"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه، خطبه شصت و دوم از نهج البلاغه عبده و شصت و یکم از نهج البلاغه فیض الاسلام است. این خطبه با توجه به تعبیری که مرحوم سید رضی کرده: "و من کلام له (ع) لما خوف من الغیلة" از کلمات و سخنان حضرت امیرالمؤمنین (ع) است هنگامی که از ربودن و ترور ترسانده شدند.

علت ایراد خطبه شصت و دوم

آنچه در رابطه با ایراد این خطبه گفته شده این است که روزی اشعث بن قیس، ابن ملجم مرادی را در حال حمل سلاح مشاهده کرد، از وی پرسید: این چه وقت

ناوبری کتاب