صفحه ۸۵

اکثر شارحین این دو جمله را به این معنا گرفته اند که حضرت فرموده اند: راه باطلتان را ادامه دهید تا در بدبختی ابدی قرار بگیرید و از راه حق عقب گرد کنید، و این دو جمله نفرین یا استهزاء است نسبت به آنها؛ یعنی حالا که در برابر حق لجبازی می‎کنید امیدوارم گرفتار بدبختی و عذاب گردید.

پیش بینی آینده تاریک خوارج

"اما انکم ستلقون بعدی ذلا شاملا و سیفا قاطعا، و أثرة یتخذها الظالمون فیکم سنة"

(آگاه باشید که بعد از من به ذلت و خواری عمومی و به شمشیر بران گرفتار خواهید شد، اموال شما را ستمکاران گرفته و به خود اختصاص می‎دهند و این کار را نسبت به شما سنت و عادت قرار می‎دهند.)

این یکی از اخبار غیبی حضرت است نسبت به خوارج، که بعد از من به ذلت و بدبختی همگانی مبتلا خواهید شد. "ستلقون بعدی ذلا" بعد از من با ذلت روبرو می‎شوید، و بالاخره حضرت با آنها جنگید، هنگامی که حضرت با آنها جنگیدند نه نفر از آنها بیشتر باقی نماند ولی همینها بعد از حضرت دوباره جمعیتی را فراهم کردند. "ذلا شاملا" یعنی ذلتی که شامل و همگانی و همیشگی است "و سیفا قاطعا" و بعد از من شمشیر برنده ای پشت سر شماست؛ همین که حاکمین اموی عده زیادی از آنها را کشتند، شمشیر قاطعی بود که حضرت امیر(ع) وعده آن را داده بودند.

"و اثرة یتخذها الظالمون فیکم سنة"، "اثرة" یا "اثرة" هر دو صحیح است و به این معناست که شما را از بیت المال هم محروم می‎کنند. خود حضرت پس از آن که با آنها صحبت کردند فرمودند جیره آنها را از بیت المال پرداخت کنند، ولی حکام بعد از حضرت امیر(ع) به کلی حقوق آنها را قطع کردند؛ و حضرت هم در این جمله فرموده اند: سهمیه بیت المال را ظالمین از شما قطع می‎کنند.

ناوبری کتاب