صفحه ۷۸

(آگاه باشید که به زودی بعد از من مردی گشاده گلو و شکم برآمده بر شما غالب می‎شود، می‎خورد آنچه را بیابد، و طلب می‎کند آنچه را نیابد، او را بکشید هرچند نخواهید کشت.)

در این که این شخص که مورد نظر حضرت است چه کسی بوده، مشهور بین شارحین این است که مقصود معاویة بن ابی سفیان است؛ ابن ابی الحدید گفته است این اوصافی که حضرت برشمرده به طور مسلم با معاویه مطابقت دارد، بعضی زیاد بن ابیه، و بعضی مغیرة بن شعبه و بعضی دیگر حجاج بن یوسف ثقفی را گفته اند. این یک پیش گویی است که حضرت اینجا فرموده و پیامبرخدا(ص) هم یک چنین پیش گویی ای در مورد معاویه فرموده است که حتی ابن ابی الحدید هم آن را نقل کرده است.

حضرت امیر(ع) در اینجا فرموده اند: "سیظهر علیکم بعدی" زود است که بعد از من مسلط شود بر شما "رجل رحب البلعوم" مردی که حلقومش گشاد است، "مندحق البطن" شکمش آویزان است؛ "مندحق" و "مندلق" به معنای آویزان بودن شکم است.

معاویه این اندازه معروف بود که خیلی پرخور است، گلویش گشاد بود و شکمش خیلی بزرگ و آویزان بود، آنقدر شکمش بزرگ بود که وقتی می‎نشست تمام زانوهایش را می‎گرفت، گفته اند سر این که نماز جمعه را نشسته می‎خواند این بود که وقتی می‎ایستاد شکمش آویزان بود و مثل این که شکمش جدای از او بود. پرخوری او در تاریخ معروف و مشهور بود، و ابن ابی الحدید هم این موضوع را مطرح کرده که روزی رسول الله(ص) او را خواست، گفتند مشغول غذا خوردن است، وقت دیگری او را خواست، گفتند مشغول غذا خوردن است، حضرت در مورد او فرمودند: "اللهم لاتشبع بطنه" خدایا شکمش را سیر نگردان. شاعر عرب نیز در این مورد گفته است:

ناوبری کتاب