صفحه ۵۸۴

کیلومتر می‎پیماید، و اگر بخواهید بدانید در دو هزار و پانصد میلیارد سال چند کیلومتر می‎پیماید باید سیصد هزار (کیلومتر) را در شصت (ثانیه) ضرب کنید، حاصل آن را در شصت (دقیقه) و حاصل آن را در بیست و چهار (ساعت) و حاصل آن را در سیصد و شصت (روز) و حاصل آن را در دو هزار و پانصد میلیارد ضرب کنید تا فاصله آن ستاره با کهکشان ما به کیلومتر معلوم شود.

عدد حاصل ضرب از ضربهای یاد شده دلالت بر فاصله یکی از کهکشانهای این فضای لایتناهی با کهکشان ما دارد، و معلوم نیست در این فضا چند کهکشان وجود دارد که فاصله هر یک با دیگری لابد از چهار سمت به همین مقدار و یا بیشتر است. خلاصه به فرموده حضرت امیر(ع) "و لیس فی اطباق السماء موضع اهاب" در همه طبقات آسمانها به اندازه گسترده شدن یک پوست گوسفند جای خالی نیست "الا و علیه ملک" مگر این که ملکی وجود دارد "ساجد" که یا در حال سجود و عبادت است "او ساع حافد" و یا در امتثال فرمان خدا به تلاش مشغول است.

"یزدادون علی طول الطاعة بربهم علما، و تزداد عزة ربهم فی قلوبهم عظما"

(بر اثر بسیاری طاعت و بندگی شناخت آنان نسبت به او زیاد می‎شود، و عزت و سلطنت پروردگارشان در دل آنان بزرگ جلوه می‎کند.)

"یزدادون علی طول الطاعة بربهم علما" بر اثر طول اطاعت و فرمانبرداری از خداوند علمشان نسبت به خداوند زیادتر می‎شود؛ هرچه بیشتر عبادت و اطاعت می‎کنند، علمشان در مورد قدرت و عظمت خداوند زیادتر می‎شود.

"و تزداد عزة ربهم فی قلوبهم عظما" و عزت پروردگار عظمت پروردگار را در دلهای آنها زیاد می‎کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب