صفحه ۵۷۵

"لم تغض" از "غاض یغیض" معنایش کم شدن است، (و غیض الماء)سوره هود، آیه 44 یعنی و آب کم شد. "رغبات" جمع "رغبة" به معنای میل و توجه است؛ یعنی رغبت های آنان نسبت به خداوند کم نمی شود تا این که از امید به پروردگار خود عدول نمایند.

"و لم تجف لطول المناجاة اسلات السنتهم"

(و در اثر طول مناجات و راز و نیاز با خدا اطراف زبان آنان خشک نشده است.)

ممکن است ما در یک مراسم دعای طولانی مثل اعمال ام داود، احیای شبهای قدر، اعتکاف و اعمال روز سوم آن، اعمال روز عرفه و دعای آن شرکت کنیم، آن وقت پس از اتمام دعا متوجه می‎شویم از بس دعا خوانده ایم دهانمان خشک شده و زبان بر اثر خشک شدن یارای حرکت کردن و سخن گفتن ندارد، این از خصوصیت انسانهاست و این حالت برای ملائکه پیش نمی آید، از این رو حضرت فرموده است: "و لم تجف لطول المناجاة" بر اثر طول مناجات نخشکیده است "اسلات السنتهم" نوک زبانهایشان.

"اسلات" جمع "اسلة" به معنای نوک است، "اسلة اللسان" یعنی نوک زبان. مقصود حضرت این است که ملائکه مانند انسانها خستگی، سستی، تنبلی و... ندارند و از عبادت باز نمی ایستند، برخلاف انسانها که بر اثر خستگی عبادت را ترک می‎کنند.

غفلت، بی نظمی و راحت طلبی نداشتن ملائکه

"و لا ملکتهم الاشغال فتنقطع بهمس الجؤار الیه اصواتهم"

(و کارهای گوناگون آنان را مشغول ننموده تا نداهای بلند آنان به سبب تضرع پنهانی قطع شود.)

ناوبری کتاب