صفحه ۵۴۹

است که محصور است و هر کسی نمی تواند در آن راه پیدا کند. حال این ملائکه در حظیره مقدسی قرار دارند و هر کسی قدرت راه پیدا کردن به حریم آنها را ندارد.

"سترات الحجب" به جایی گفته می‎شود که محجوب و پوشیده است؛ یعنی و این صداها در پس پوشش های حجابهاست.

"و سرادقات المجد"؛ "سرادقات" جمع "سرادق" و ریشه اصلی آن فارسی است، در اصل "سراپرده" بوده، مثل یک خیمه ای که در یک جای محفوظی قرار داشته باشد، این کلمه فارسی را عربها با تصرفاتی به صورت "سرادق" درآورده و بعدا آن را جمع بسته اند، "سرادقات" شده است. معنای جمله این است که این سر و صدای ملائکه ها در میان سراپرده های مجد و عظمت طنین انداز است. خلاصه آنها در جاهای با عظمت و بلندمرتبه ای به ذکر و تسبیح خداوند مشغولند که شیاطین راه ندارند، اینها هم خودشان بزرگوار هستند و هم در جای امن و با عظمتی جا گرفته اند.

"و وراء ذلک الرجیج الذی تستک منه الاسماع، سبحات نور تردع الابصار عن بلوغها"

(و در پشت آن آواز مضطرب که گوشها از آن کر می‎شود، روشنایی و درخشندگی نور آن چنان است که چشمها طاقت دیدن آن را ندارند.)

"الرجیج" از ماده "رج" بر وزن فعیل به معنای اضطراب و زلزله و تحرک است؛ "رجیج البحر" به معنای اضطراب و طوفان دریاست. در جمله قبل فرمودند: "زجل" (سر و صدا) و در این جمله می‎فرمایند: "رجیج" (زلزله، اضطراب و تحرک) و پیداست که اضطراب و تحرک شدیدتر از سر و صداست.

"تستک" از ماده "سک" به معنای کوبیدن و کر کردن گوش است. می‎فرماید: "و وراء ذلک الرجیج الذی تستک منه الاسماع" و در پشت آن سر و صداها، اضطرابها و حرکتهایی که گوشها را کر می‎کند.

ممکن است گفته شود اگر سر و صداها به این مقدار زیاد باشد که گوشها را

ناوبری کتاب