صفحه ۵۳۳

و وابسته و آویزان کرده است در آسمان زینتهای آن را "من خفیات دراریها" که عبارتند از درهای مخفی. "خفیات" جمع "خفیة" به معنای مخفی است. "دراری" جمع "دری" به معنای خیلی نورانی است. "خفیات دراریها" از باب اضافه صفت به موصوف و در واقع یک تشبیه است. "و مصابیح کواکبها"، "مصابیح" جمع "مصباح" به معنای چراغ، و "کواکب" جمع "کوکب" به معنای ستاره است؛ و این دو عبارت بیان است برای "زینتها"؛ می‎فرماید: و قرار داده در آسمان زینتهای آن را، که این زینتها ستارگان درخشان مخفی و چراغهای درخشان هستند. در این جمله بیان فرموده که بعضی ستاره ها خیلی مخفی و بعضی دیگر مانند چراغ خیلی نورانی هستند.

"و رمی مسترقی السمع بثواقب شهبها"

(و شیاطینی را که دزدانه گوش می‎دهند با شهابهای ثاقب تیرباران نمود.)

در قرآن شریف در مورد طرد شیاطین از رفتن به عالم بالا فرموده است: (و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین)سوره ملک، آیه 5 ما آسمان پایین تر را با چراغها (ستارگان) زینت کردیم و همان ستارگان را شهابی برای راندن شیاطین قرار دادیم.

از برخی روایات استفاده می‎شود که در گذشته کاهنان با شیاطین ارتباط داشتند و اخبار غیبی را از شیاطین می‎گرفتند، شیاطین هم برای این که بتوانند اخبار غیبی را به کاهنان بدهند به عوالم بالا می‎رفتند و از ملائکة الله استراق سمع می‎کردند، تا این که مشیت خداوند بر این شد که آنها به وسیله تیر شهاب رانده شوند و از محیط ملائکه دور گردند؛ ولی این که با چه کیفیتی بوده نمی دانیم، در اینجا هم حضرت به همین اندازه فرموده اند که "و رمی مسترقی السمع بثواقب شهبها"

ناوبری کتاب