صفحه ۵۲۹

جهان اختلال پیش می‎آید و شب و روز، هفته و ماه و سال، چهار فصل و... از بین می‎روند. پس مقصود از این که خداوند به آنها دستور توقف داده این است که برای هر کدام مدار حرکتی را تعیین کرده و هر یک را در همان مدار قرار داده است و حرکت آن را در مدار خود تنظیم فرموده است. هرچند بر حسب فرضیه جدید زمین دور خورشید می‎چرخد، ولی خود خورشید و سایر سیارات نیز دارای یک نحو حرکت می‎باشند. در قرآن کریم می‎خوانیم: (و الشمس تجری لمستقر لها)سوره یس، آیه 38 و خورشید جریان دارد به طرف قرارگاه خود. ظاهرا می‎گویند خورشید به طرف ستاره "هیرکول" حرکت می‎کند.

سیر خورشید و ماه در مدارهای خاص و آثار آن

"و جعل شمسها آیة مبصرة لنهارها، و قمرها آیة ممحوة من لیلها"

(او خورشید آسمان را نشانه روشنی بخش روز، و ماه را نشانه نور تیره شب قرار داد.)

"مبصرة" از ماده "ابصار" به معنای روشن کننده است، خورشید وسیله ابصار و بینایی مردم در روز است. "ممحوة" از ماده "محو" و به معنای چیزی است که از خودش نور ندارد، ماه از خود نور ندارد و باید در برابر خورشید قرار گیرد تا نور بدهد، پس ماه هم علامت شب است. خداوند خورشید را علامت روز، و ماه تاریک را علامت شب قرار داده است.

معنای این جملات حضرت همین است که بالاخره خداوند شب و روز را خلق فرموده، اما همین معنا را در قالب الفاظ و کلماتی بیان فرموده که ابن ابی الحدید سنی را به تحیر واداشته و می‎گوید: اگر همه فصیح های عرب جمع شوند نمی توانند به این زیبایی که حضرت امیر(ع) سخن گفته سخن

ناوبری کتاب