صفحه ۵۲۱

خطبه 91 (درس 119)

بسم الله الرحمن الرحیم

و منها فی صفة السماء:

"و نظم بلا تعلیق رهوات فرجها، و لاحم صدوع انفراجها، و وشج بینها و بین ازواجها، و ذلل للهابطین بامره و الصاعدین باعمال خلقه حزونة معراجها، ناداها بعد اذ هی دخان، فالتحمت عری اشراجها، و فتق بعد الارتتاق صوامت ابوابها، و اقام رصدا من الشهب الثواقب علی نقابها، و امسکها من ان تمور فی خرق الهواء بایده، و امرها ان تقف مستسلمة لا مره، و جعل شمسها آیة مبصرة لنهارها، و قمرها آیة ممحوة من لیلها، فاجراهما فی مناقل مجراهما، و قدر سیرهما فی مدارج درجهما، لیمیز بین اللیل و النهار بهما، و لیعلم عدد السنین و الحساب بمقادیرهما، ثم علق فی جوها فلکها، و ناط بها زینتها من خفیات دراریها، و مصابیح کواکبها، و رمی مسترقی السمع بثواقب شهبها، و اجراها علی أذلال تسخیرها من ثبات ثابتها، و مسیر سائرها، و هبوطها و صعودها، و نحوسها و سعودها"

موضوع بحث ما خطبه نود و یکم برحسب ردیف عبده و خطبه نودم با ردیف فیض الاسلام بود.

"و منها فی صفة السماء"

(و یک قسمت از این خطبه در وصف آسمان است.)

ناوبری کتاب