صفحه ۵۰۹

در مقابل اراده خداوند چموش نیستند، موجودات جهان در برابر اراده او رام بوده و برطبق خواست خدا حرکت می‎کنند بدون این که از خود سرسختی نشان دهند. حتی این انسان هم که فاعل مختار خلق شده تا ابد بر طبق اراده خداوند فاعل مختار است و در مسیر خود حرکت می‎کند.

البته بحث حضرت امیر(ع) روی انسان نیست بلکه مقصود حضرت همه موجودات است، و می‎خواهد بفرماید همه موجودات در خط خودشان هستند. یکی از همه موجودات انسان است که انسان هم در محدوده خود حرکت می‎کند، این طور نیست که خدا می‎خواسته انسان غیر مختار باشد ولی او از روی سرکشی فاعل مختار شده است. پس همان گونه که (و جعلنا اللیل لباسا، و جعلنا النهار معاشا)سوره نباء، آیات 10 و 11 شب را برای آرامش و روز را برای حرکت و تحصیل معاش قرار داده، و همچنان که (و جعلنا من الماء کل شئ حی )سوره انبیاء، آیه 30 آب را مایه حیات همه موجودات زنده قرار داده، انسان را هم فاعل مختار آفریده، و انسان هم در فاعل مختار بودن برطبق اراده خداوند حرکت می‎کند و در این امر ذلول و رام است.

یک نکته قابل توجه در اینجا این است که: خداوند سایر موجودات جهان هستی را برحسب تکوین چنین آفریده که در خط مخصوص به خود حرکت کنند، ولی انسان را تکوینا برای عبادت و پرستش آفریده که چموشی می‎کند و بر اثر خودسری نافرمانی خداوند کرده و از مسیر خود خارج می‎شود. جواب این استبعاد چنین است که انسان هم برحسب تکوین فاعل مختار آفریده شده و تا آخر هم از این مسیر تخطی نمی کند، این که بگوییم انسان برخلاف اراده خدا چموش و سرکش است حرف درستی نیست، و اگر انسان چموشی کرده برحسب تشریع است؛ زیرا

ناوبری کتاب