صفحه ۴۹۸

شریک و مانندی نیست وجود ندارد. "ند" در این جمله حضرت به معنای شبیه است، "ند" غیر از "ضد" است؛ "ضد" به معنای مخالف و "ند" به معنای مثل است.

"و کانه لم یسمع تبرء التابعین من المتبوعین؛ اذ یقولون: (تالله ان کنا لفی ضلال مبین، اذ نسویکم برب العالمین )"

(و گویا چنین فردی بیزاری پیروان از رهبران را نشنیده است که - در قیامت - می‎گویند: به خدا سوگند ما در ضلالت و گمراهی آشکار بودیم هنگامی که شما را با پروردگار عالمیان برابر می‎نمودیم.)

قسمتی از این جمله مأخوذ از قرآن شریف است، خداوند در آیات 97 و 98 از سوره شعراء از قول همینهایی که خدا را جسم می‎دانند می‎گوید: به خدا سوگند ما در دنیا در راه ضلالت بودیم، زیرا که شما را با خداوند عالم برابر می‎شمردیم. حضرت امیر(ع) در این جمله اشاره به این معنا کرده که این افراد در عین حال که شنیده اند در روز قیامت هر تابعی اعلام بیزاری از متبوع خود می‎کند، ولی مثل این که نشنیده اند، حالا از بتها پیروی می‎کنند و در روز قیامت اظهار ندامت می‎کنند.

فرموده اند: "و کأنه لم یسمع تبرء التابعین" و مثل این که چنین آدمی نشنیده است اعلام برائت تابعین را "من المتبوعین" از آنهایی که پیروی آنان را می‎کردند. این افراد تابع بتها شده بودند؛ لات، هبل و عزی را پرستش می‎کردند، ولی در قیامت از این پیروی خود پشیمانند و اعلام برائت می‎کنند، "اذ یقولون" زمانی که اینها در تبری از بت پرستی می‎گویند: (تالله ان کنا لفی ضلال مبین) به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم، (اذ نسویکم برب العالمین) هنگامی که شما را با خداوند عالم برابر می‎شمردیم.

"کذب العادلون بک ، اذ شبهوک باصنامهم"

ناوبری کتاب