صفحه ۴۸

خودتان هم با عزت و آقایی از آب استفاده می‎کنید.

"فأقروا علی مذلة" یعنی ثابت بمانید بر ذلت، "و تأخیر محلة" و این که منزلت و موقعیت شما از آنها عقب تر است؛ یک احتمال هم هست که "أقروا" به معنای "اثبتوا" نباشد بلکه به معنای "اقرار" باشد، که بالاخره نتیجه هر دو احتمال یکی است.

مرگ و حیات واقعی

"فالموت فی حیاتکم مقهورین، و الحیاة فی موتکم قاهرین"

(پس مرگ شما در زندگی با شکست است، و زندگی شما در مرگ قاهرانه و پیروزمندانه است.)

مقصود این است که اگر اهمال کاری کنید و شکست بخورید همیشه زیردست و توسری خور هستید؛ اما اگر زیر بار ذلت نروید و ایستادگی کنید، حتی اگر شهید شوید سرافراز و سربلند هستید.

معاویه رهبر گمراهان نادان

"الا و ان معاویة قاد لمة من الغواة ، و عمس علیهم الخبر حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیة"

(آگاه باشید که معاویه عده ای از گمراهان و ناآگاهان را به کارزار آورده و حقیقت امر را از آنها پنهان نموده تا این که آنها گلوهای خود را هدف مرگ قرار دادند.)

حضرت در این فراز می‎فرماید: معاویه یک مشت نادان را به اسم نیرو، با تبلیغات گمراه کننده و به اسم این که خواسته خونخواهی عثمان کند آورده و در مقابل شما قرار داده است.

"لمة" یا "لمة" هر دو صحیح است و به معنای جمعیت می‎آید. "الغواة" جمع "غاوی" به معنای گمراهان است. "قاد لمة من الغواة" یعنی معاویه رهبری یک مشت از افراد گمراه را به عهده گرفته است. "عمس علیهم الخبر" یعنی خبرها و

ناوبری کتاب