صفحه ۴۵۳

خدا هم خیانت چشمهای مردم را می‎داند و هم تعداد خیانتهای چشمهای آنها را؛ و این معنا در قرآن هم آمده است: (یعلم خائنة الاعین و ماتخفی الصدور)سوره غافر، آیه 19.

"و ما تخفی صدورهم من الضمیر، و مستقرهم، و مستودعهم من الارحام و الظهور، الی ان تتناهی بهم الغایات"

(و اوست که می‎داند آنچه را که مردم در سینه ها مخفی کرده اند، و می‎داند جای استقرار و محل آنها را در رحم مادران و پشت پدران تا آخر کار ایشان.)

"و ما تخفی صدورهم من الضمیر" هر کسی هر چه را در سینه و در ضمیر خود مخفی کرده باشد خداوند بر آن احاطه دارد و می‎داند؛ بعد فرموده است: "و مستقرهم، و مستودعهم" سابق و لاحقتان، فعلیت و حرکاتتان را می‎داند، و برای خدا همه اینها واضح و روشن است. در قرآن شریف فرموده است: (و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین)سوره هود، آیه 6 هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که روزی او بر خداست و خداوند قرارگاه (منزل دائمی) و امانتگاه (جای موقت) او را می‎داند و همه این احوال در دفتر ازلی خدا ثابت است.

تکون انسان از پشت پدر و رحم مادر شروع می‎شود و تا آن آخر که بهشت یا جهنم است ادامه دارد. "الی ان تتناهی بهم الغایات" یعنی خدا همه اینها را حتی تا آنجایی که به بهشت یا جهنم منتهی می‎شود می‎داند.

وسعت رحمت و شدت عذاب خداوند

"هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعة رحمته"

(اوست آن خدایی که در عین حال که رحمتش وسعت دارد عذابش بر دشمنان سخت است.)

ناوبری کتاب