صفحه ۴۵

فریب شیطان را نمی خورند، آنها کسانی هستند که "سبقت لهم من الله الحسنی" توفیقات الهی شامل حالشان شده و با لطف و مرحمت الهی راه حق و حرف حق را از باطل تشخیص می‎دهند.

خطبه 51

و من خطبة له (ع) لما غلب اصحاب معاویة اصحابه (ع) علی شریعة الفرات بصفین و منعوهم الماء:

"قد استطعموکم القتال فاقروا علی مذلة ، و تأخیر محلة ، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء، فالموت فی حیاتکم مقهورین، و الحیاة فی موتکم قاهرین، الا و ان معاویة قاد لمة من الغواة ، و عمس علیهم الخبر حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیة"

علت ایراد خطبه پنجاه و یکم

وقتی بنابر جنگ صفین شد، معاویه مقدمة الجیش خود را به فرماندهی شخصی به نام ابوالاعور سلمی به منطقه فرستاد، او وقتی به صفین رسید، قبل از آن که لشکر حضرت علی (ع) برسد بر آب فرات مسلط شد و کاری کرد که اصحاب علی (ع) نتوانند آب بردارند، علی (ع) هم مقدمة الجیش خود را به فرماندهی مالک اشتر فرستاده بود، آنها وقتی وارد شدند که اصحاب معاویه آب را بسته بودند، در این بین لشکر علی (ع) و لشکر معاویه هم وارد شدند، خبر جلوگیری از آب به معاویه داده شد، اصحاب امیرالمؤمنین (ع) هم به حضرت خبر دادند که اینها جلوی آب را گرفته اند. حضرت امیرالمؤمنین (ع) صعصعة بن صوحان را نزد معاویه فرستاد تا به

ناوبری کتاب