صفحه ۴۴۵

آن روز تیزتر از گوشهای ما در امروز بوده است، فرموده: نه چنین است که گوشهای شما امروز پست تر و عیبناکتر از گوشهای آنها باشد.

"و لا شقت لهم الابصار، و لا جعلت لهم الافئدة فی ذلک الاوان، الا و قد اعطیتم مثلها فی هذا الزمان"

(و در آن زمان دیده های آنان بینا نگشته، و دلهایی به آنها داده نشده، مگر این که در این زمان هم مانند آن به شما داده شده است.)

"و لا شقت لهم الابصار" و این چنین نیست که برای آنان چشم ها گشوده باشد، "و لا جعلت لهم الافئدة فی ذلک الاوان" و نه این که برای آنان دلها مهیا شده باشد در آن زمان، "الا و قد اعطیتم مثلها فی هذا الزمان" مگر این که مثل آن را به شما هم داده اند.

مقصود این که این طور نیست که برای آنها معجزه شده باشد و تمام شرایط هدایت فراهم شده باشد، بلکه همان اتمام حجتی که به شما شده به آنها هم شده است و از این جهت تفاوتی در کار نیست.

"والله ما بصرتم بعدهم شیئا جهلوه، و لا اصفیتم به و حرموه"

(و به خدا سوگند که شما بعد از آنها به چیزی بینا و دانا نشدید که آنها ندانسته باشند، و به چیزی برگزیده نگشتید که آنها از آن بی بهره مانده باشند.)

اینها همه در توصیف این است که زمان رسول خدا(ص) و زمان حضرت امیر(ع) از جهت وسائل و مسائل تبلیغاتی یکی است، و حضرت امیر(ع) این موضوع را با ادای سوگند بیان کرده و فرموده است: "والله ما بصرتم بعدهم شیئا جهلوه" به خدا سوگند شما آگاه نشدید بر چیزی که آنها آن چیز را ندانسته باشند و نسبت به آن جاهل باشند، "و لا اصفیتم به و حرموه" و این چنین هم نبوده که شما نسبت به چیزی برگزیده شده باشید در حالی که پیشینیان شما نسبت به همان چیز

ناوبری کتاب