صفحه ۴۳۳

خطبه 89

و من خطبة له (ع):

"ارسله علی حین فترة من الرسل، و طول هجعة من الامم، و اعتزام من الفتن، و انتشار من الامور، و تلظ من الحروب، و الدنیا کاسفة النور، ظاهرة الغرور، علی حین اصفرار من ورقها، و ایاس من ثمرها، و اغورار من مائها، قد درست منار الهدی، و ظهرت اعلام الردی، فهی متجهمة لا هلها، عابسة فی وجه طالبها، ثمرها الفتنة ، و طعامها الجیفة ، و شعارها الخوف، و دثارها السیف.

فاعتبروا عبادالله، و اذکروا تیک التی آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، و علیها محاسبون، و لعمری ما تقادمت بکم و لا بهم العهود، و لا خلت فیما بینکم و بینهم الاحقاب و القرون"

ویژگی های عصر بعثت

حضرت امیر(ع) در رابطه با نعمت رسالت فرموده است:

"ارسله علی حین فترة من الرسل، و طول هجعة من الامم، و اعتزام من الفتن، و انتشار من الامور، و تلظ من الحروب"

(خداوند پیغمبراکرم (ص) را زمانی به رسالت برگزید که مدتها از پیامبران سابق گذشته، و ملتها در خوابی طولانی فرو رفته، و فتنه جهان را فرا گرفته، و امور از هم گسیخته، و آتش جنگها افروخته شده بود.)

خداوند نعمت رسالت حضرت خاتم الانبیاء(ص) را در وقتی قرار داد که

ناوبری کتاب