صفحه ۴۲۹

عقل نیز از سر و روی آنان می‎بارد، اما متأسفانه "لبیب" پیدا نمی شود. حضرت فرموده اند: "و ما کل ذی قلب بلبیب" چنین نیست که هر دلداری عاقل باشد، به عبارت دیگر عقل را همه دارند ولی تعقل را نه.

خودمحوری عامل انحراف از حق

"فیا عجبا - وما لی لا اعجب - من خطا هذه الفرق علی اختلاف حججها فی دینها، لایقتصون اثر نبی، و لایقتدون بعمل وصی"

(پس شگفتا - و چگونه به شگفت نیایم - از خطا و اشتباه کاری این فرقه های گوناگون که دلیلهای ایشان در دینشان با یکدیگر اختلاف دارد یا دلیلهای گوناگون در دین خود دارند، از سنت پیغمبری پیروی نکرده و به کردار وصیی اقتدا نمی نمایند.)

"فیا عجبا" پس ای عجب "و ما لی لا اعجب" و چرا تعجب نکنم "من خطا هذه الفرق" از این که این امت این همه اشتباه دارند. با این که رسول خدا(ص) آن همه سفارش کرده و راجع به امیرالمؤمنین (ع) و عترت خود آن همه مطالب ارزنده ایراد فرموده است.رسول گرامی اسلام (ص) در موارد بسیاری به مناسبتهای گوناگون سفارش حضرت علی و اهل بیت (ع) را فرموده است و کتابهایی مانند عبقات میرحامد حسین، الغدیر علامه امینی و المراجعات علامه سید شرف الدین در این باره نوشته شده است؛ و یکی از احادیث مشهور پیامبر اسلام درباره اهل بیت که علمای فریقین نقل کرده اند حدیث ثقلین است. رجوع شود به مراجعه 8 از کتاب المراجعات. خوب جای تعجب هم هست که چرا این امت آن همه سفارشات و تأکیدات را رها کرده و توجهی به عترت ندارد.

تعجب آور است که با آن همه سفارشات، ابوبکر و عمر و عثمان یک جور اجتهاد کرده، معاویه و عمروعاص یک جور، طلحه و زبیر و عایشه جور دیگر،

ناوبری کتاب