صفحه ۴۱۹

جا داده شده است. فرموده اند: و آیا من پرچم اسلام و ایمان را در میان شما محکم نکردم ؟ این جمله اشاره به آن همه مجاهدت حضرت در صدر اسلام است که برای تحکیم اسلام انجام می‎داد، "و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام" و آیا من شما را بر حلال و حرام و احکام و مسائل آگاه نکردم ؟

"و البستکم العافیة من عدلی، و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی، و اریتکم کرائم الاخلاق من نفسی"

(و از عدل و دادگری خود لباس عافیت را به شما پوشاندم، و با گفتار و کردار خویش معروف را گستراندم، و اخلاق پسندیده خود را برای شما آشکار کردم.)

"و البستکم العافیة من عدلی"، عافیت در سایه عدالت است و من عملا عدالت را در میان شما رواج دادم.

"و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی" و معروف و نیکی را با گفتار و کردارم برای شما گستراندم، یعنی کاری کردم که وسائل راحتی و آسایش شما فراهم شود. اینها همه تشبیهات و استعارات است؛ پوشاندن عافیت و فرش کردن معروف، تشبیه نمودن عافیت به لباس و معروف به فرش است، و هر دوی اینها کنایه از احاطه کامل عافیت و معروف به مردم و محیط آن زمان است.

"و اریتکم کرائم الاخلاق من نفسی"، "کرائم" جمع "کریمة" به معنای اخلاق نیکوست، "کرائم الاخلاق" از باب اضافه صفت به موصوف است؛ یعنی اخلاقهای نیک را از نفس خویش به شما ارائه کردم و شما را با اخلاقهای نیکو آشنا ساختم.

نهی از پیمودن راههای انحرافی در فهم دین

"فلاتستعملوا الرأی فیما لایدرک قعره البصر، و لاتتغلغل الیه الفکر"

(پس رأی نادرست خود را در چیزی که کنه آن را چشم در نمی یابد و فکر و اندیشه به آن راه ندارد به کار نبرید.)

ناوبری کتاب