صفحه ۴۱۸

قبل است و به معنای "لاتعرفون" می‎باشد؛ یعنی بسیاری از مطالب حق را شما نمی شناسید، پس نباید در چیزهایی که علم و شناخت ندارید اظهارنظر کنید.

قانونمندی علی (ع)

"و اعذروا من لا حجة لکم علیه، و انا هو، الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر، و اترک فیکم الثقل الاصغر، و رکزت فیکم رایة الایمان، و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام ؟"

(و معذور دارید کسی را که شما بر او دلیلی ندارید، و آن کس من هستم، آیا در بین شما برطبق قرآن رفتار نکردم ؟ و در میان شما اهل بیت را نگذاشتم ؟ و پرچم ایمان را نصب نکردم ؟ و شما را بر حدود حلال و حرام واقف نساختم ؟)

مقصود از این جمله که فرموده: "و اعذروا من لا حجة لکم علیه" خود حضرت امیر(ع) است، به مردم زمان خود می‎فرماید: عذر کسی را که شما دلیلی بر او ندارید بپذیرید. کسی که شما حجت بر او ندارید و او حجت بر شما دارد. "و انا هو" و من آن کس هستم.

"الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر"، مقصود از "ثقل اکبر" قرآن است؛ زیرا در همان حدیث ثقلین که "کتاب الله و عترتی" را به عنوان ثقلین بیان فرموده گفته است که: "احدهما اکبر من الاخر"المراجعات، مراجعه 8؛ منهاج البراعة، ج 6، ص 215 و 216 یکی از این دو بزرگتر از دیگری است. "ثقل" به معنای متاع نفیس است. حال حضرت در این جمله فرموده است: آیا من طبق ثقل اکبر که قرآن است در میان شما عمل نکردم ؟ "و اترک فیکم الثقل الاصغر" و آیا ثقل کوچکتر را که اهل بیت است میان شما ترک نکردم ؟

"و رکزت فیکم رایة الایمان"، "رکز" به معنای محکم کردن و جا دادن است، گنج و معدن را هم که "رکاز" می‎گویند برای این است که در زیر زمین پوشیده و

ناوبری کتاب