صفحه ۴۱۴

فیتبعه" راهها و درهای راستی و هدایت را نمی شناسند تا از آن پیروی کنند؛ کسی که از علم پیغمبر(ص) و ائمه (ع) دور است، راه درست را نمی شناسد تا پیروی کند، "و لا باب العمی فیصد عنه" و نه راه ضلالت را می‎شناسد تا از آن اعراض نماید.

"فذلک میت الاحیاء" چنین فردی در جامعه مرده ای است در میان زنده ها؛ حیات حقیقی آن است که به طرف سعادت ابدی و کمال انسانی حرکت کند، پس اگر زنده ای در بین زنده های دیگر در کوری و ضلالت است، او زنده نیست، به ظاهر جان دارد و حرکت می‎کند اما در حقیقت مرده است، مرده متحرک است.

"فاین تذهبون ؟ و انی تؤفکون ؟ و الاعلام قائمة ، و الایات واضحة ، و المنار منصوبة"

(پس به کجا می‎روید و چگونه شما را برمی گردانند؟ و حال آن که پرچمهای حق بر پاست، و نشانه های راستی روشن، و منار هدایت نصب شده است.)

"فأین تذهبون ؟ و أنی تؤفکون ؟" پس به کجا می‎روید و به کجا برگردانده می‎شوید؟ مانند یک انسان متحیر به این در و آن در می‎زنید، کجا می‎روید و از حق برگردانده می‎شوید؟ "و الاعلام قائمة" در حالی که علمهای هدایت برافراشته است، "و الایات واضحة" و نشانه های هدایت واضح و آشکار است، "و المنار منصوبة" و علامت راهنمایی برقرار است؛ وقتی همه امکانات هدایت فراهم است، شما چرا متحیرید و این در و آن در می‎زنید؟

شناخت و اطاعت از عترت پیامبر گرامی (ص)

"فاین یتاه بکم، بل کیف تعمهون ؟ و بینکم عترة نبیکم، و هم ازمة الحق، و اعلام الدین، و السنة الصدق"

(پس کجا شما را حیران و سرگردان کرده اند، و چگونه حیران و سرگردان هستید؟ در حالتی که عترت پیغمبر(ص) در میان شماست، و آنها پیشوایانی هستند که مردم را به راه حق می‎کشند، و پرچمهای دین، و زبانهای راستی می‎باشند.)

"تیه" در اصل به معنای متحیر شدن است، ولی چون تحیر و سرگردانی در بیابان

ناوبری کتاب