صفحه ۴۰۲

آن بنده صالح خدا برای نجات خود از پرتگاه به دستگیره های مورد وثوق و اطمینان و ریسمانهای محکم چنگ زده است.

یقین کامل

"فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، قد نصب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علیه، و تصییر کل فرع الی اصله"

(پس یقین او مانند یقین به نور آفتاب است، نفس خود را برای خدا در بالاترین مقامها قرار داده بدین گونه که هر پرسشی را پاسخ می‎گوید، و هر فرعی را با اصول کلی تطبیق می‎کند.)

"فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس" پس همان بنده ای که خداوند او را کمک کرده است، یقین او به مبدأ و معاد، حساب و کتاب، صراط و میزان، بهشت و جهنم و سایر مسائل مانند یقین به نور خورشید است؛ چطور در روز روشن به نور خورشید یقین دارد، به حق و حقیقت هم به همین مقدار ایمان دارد، و عالم غیب هم همانند خورشید و نور آن برای او روشن و آشکار است و هیچ تردیدی ندارد.

"قد نصب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور" چنین فردی خویشتن را برای خداوند در بالاترین امرها و مقامها قرار داده است.

"من اصدار کل وارد علیه" کسانی که بر او وارد می‎شوند از او کسب علم و معرفت می‎کنند و سیراب برمی گردند، "و تصییر کل فرع الی اصله" وقتی که کلیات علم بر چنین فردی روشن است، فروعی را هم که بر او وارد می‎شود با همان کلیات و اصول کلی تطبیق می‎کند.

چراغ تاریکی ها و کلید مبهمات

"مصباح ظلمات، کشاف عشاوات، مفتاح مبهمات، دفاع معضلات، دلیل فلوات"

(او چراغ تاریکی ها، و آشکار کننده امور مشتبه، و کلید مبهمات، و دفع کننده مشکلات، و راهنمای بیابانهای پهناور است.)

ناوبری کتاب