صفحه ۳۹۱

بر مقام بلند نجات و کرامت است. "شرف" به معنای مقام بلند و مرتبه والاست؛ کسی که راستگو است بر مقام بلند نجات و کرامت قرار دارد. "و الکاذب علی شفا مهواة و مهانة" و دروغگو بر لب پرتگاه سقوط و خواری است. "شفا" به معنای لب، "مهواة" به معنای پرتگاه، و "مهانة" به معنای خواری است.

"و لاتحاسدوا، فان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب"

(و بر یکدیگر حسد نبرید، زیرا حسد ایمان را می‎خورد آن چنان که آتش هیزم را می‎خورد.)

"لاتحاسدوا" از باب "تفاعل" و طرفینی است، یعنی نسبت به یکدیگر حسد نورزید؛ برای این که "الحسد یأکل الایمان" حسد ایمان را می‎خورد، "کما تأکل النار الحطب" آن چنان که آتش هیزم را می‎خورد. همین طوری که آتش هیزمها را تمام می‎کند، حسد هم ایمان انسان را می‎سوزاند و از میان می‎برد.

"و لاتباغضوا فانها الحالقة"

(و با یکدیگر دشمنی نکنید، زیرا دشمنی باعث زوال هر خیر و برکت است.)

"تباغضوا" هم مانند "تحاسدوا" از باب "تفاعل" و طرفینی است. "حالقة" از ماده "حلق" به معنای تراشنده است، "حلاق" هم از این ماده و به معنای سرتراش است. می‎فرماید: نسبت به همدیگر بغض و کینه توزی نداشته باشید، برای این که کینه توزی موجب تراشیده شدن ایمان می‎شود.

"و اعلموا ان الامل یسهی العقل، و ینسی الذکر، فأکذبوا الامل، فانه غرور، و صاحبه مغرور"

(و بدانید که آرزو موجب اشتباه عقل، و فراموشی از یاد خدا می‎گردد، پس آرزو را دروغ انگارید، زیرا آرزو فریب دهنده، و آرزومند فریب خورده است.)

"امل" معمولا به آرزوهای دور و دراز گفته می‎شود، و درجه قبل از آن را "رجاء" می‎گویند. به هرحال آرزوها تمام شدنی نیستند و انسان را به خود مشغول می‎کنند؛ آقا تازه ازدواج کرده و هنوز زندگی درستی ندارد، تلاش می‎کند منزل تهیه

ناوبری کتاب