صفحه ۳۸۸

همین طور امروز را به فردا و این هفته را به هفته دیگر و امسال را به سال دیگر، اجازه و مرخصی می‎خواهد؛ حضرت امیر(ع) فرموده است: به نفس اماره خود مهلت نده؛ برای این که "فتذهب بکم الرخص فیها مذاهب الظلمة" اگر به نفس اماره اجازه و فرصت بدهید، این فرصتها موجب می‎شود شما را در راههای ظالمین قرار دهد؛ یعنی اگر فرصت دادی و توبه نکردی، گناه می‎کنی و با گناه کردنهای پی درپی در راه ظالمین و کسانی که همواره گناه می‎کنند قرار می‎گیری.

"و لاتداهنوا فیهجم بکم الادهان علی المصیبة"، "لاتداهنوا" از ماده "مداهنة" به معنای مسامحه، سهل انگاری و سستی است. "یهجم" از ماده "هجوم" است. می‎فرماید: در این مدتی که باقی مانده است مسامحه و سهل انگاری نکنید، برای این که سهل انگاری موجب می‎شود مصیبتها به شما هجوم بیاورند.

خیرخواهترین مردم

"عبادالله، ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه، و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه"

(ای بندگان خدا خیرخواهترین مردم برای خود کسی است که از همه بیشتر خدای خود را اطاعت نماید، و خیانت کننده ترین مردم به خود کسی است که از همه بیشتر خدای خود را معصیت کند.)

"عباد الله، ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه" ای بندگان خدا، خیرخواهترین مردم برای خود آن کسی است که بیشتر از همه پروردگار خود را اطاعت کند. "انصح" افعل تفضیل از "نصیحة" به معنای خیرخواهترین، و "اطوع" افعل تفضیل از "اطاعة" به معنای مطیع ترین است.

"و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه"، و چه کسی از همه بیشتر دشمن جان خود است ؟ آن کسی که از همه بیشتر گناه می‎کند؛ "غش" به معنای خیانت کردن است. هر کس معصیت خدا را بکند نسبت به جان خود خیانتکارتر است؛ برای این که

ناوبری کتاب