صفحه ۳۸۰

انخدع لهواه. و اعلموا ان یسیر الریاء شرک ، و مجالسة اهل الهوی منساة للا یمان، و محضرة للشیطان. جانبوا الکذب فانه مجانب للا یمان، الصادق علی شرف منجاة و کرامة ، و الکاذب علی شفا مهواة و مهانة ، و لاتحاسدوا، فان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، و لاتباغضوا فانها الحالقة . و اعلموا ان الامل یسهی العقل، و ینسی الذکر، فأکذبوا الامل، فانه غرور، و صاحبه مغرور"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه، خطبه هشتاد و ششم از نهج البلاغه محمد عبده و هشتاد و پنجم از نهج البلاغه فیض الاسلام است.

علم و قدرت بی پایان خداوند

"قد علم السرائر، و خبر الضمائر، له الاحاطة بکل شئ، و الغلبة لکل شئ، و القوة علی کل شئ"

(خداوند آگاه به اسرار، و دانا به اندیشه هاست، او به هر چیزی احاطه دارد، و بر هر چیزی غلبه و توانایی دارد.)

"قد علم السرائر"، "سرائر" جمع "سریرة" به معنای آن چیزهای مخفی است که در دلها پوشانده شده است. خداوند همه سریره هایی را که افراد در دلهای خود مخفی کرده اند می‎داند و به آنها علم دارد. "و خبر الضمائر"، کلمه "خبر" هم به فتح "ب" و هم به کسر آن خوانده شده و هر دو قرائت هم صحیح است؛ یعنی و خداوند از عمق دلها آگاه است، و چیزی بر او پوشیده نیست؛ این معنا در صورتی است که "خبر" خوانده شود؛ ولی معنای "خبر" که امتحان است با این کلام حضرت مناسب نیست.

"له الاحاطة بکل شئ" خدا بر همه چیز احاطه دارد، و همه چیز را می‎داند.

ناوبری کتاب