صفحه ۳۶۵

حضرت می‎فرماید: عمروعاص به من چنین تهمتی زده است، "لقد قال باطلا" حرف و سخن او سخن باطلی بوده "و نطق آثما" و کلام گناهکارانه ای است.

نشانه های نفاق عمروعاص

"اما و شر القول الکذب، انه لیقول فیکذب، و یعد فیخلف، و یسأل فیلحف، و یسأل فیبخل، و یخون العهد، و یقطع الال"

(آگاه باشید که بدترین گفته ها گفتار دروغ است، و عمروعاص وقتی سخن می‎گوید دروغ است، وقتی وعده می‎کند تخلف می‎نماید، وقتی سؤال می‎کند اصرار می‎ورزد، وقتی از او سؤال می‎شود بخل می‎ورزد، او به عهد و پیمان خیانت می‎کند، و از خویشان خود دوری می‎نماید.)

این جملات در معرفی عمروعاص است. ابتدا فرموده اند: "اما و شر القول الکذب" آگاه باشید که بدترین گفتار گفتار دروغ است. این چیزی که در بین ملت ما مانند آب خوردن است، حضرت امیر(ع) در این جمله دروغ گفتن را بدترین سخنان معرفی فرموده و بعد در مورد معرفی عمروعاص فرموده است: "انه لیقول فیکذب" عمروعاص سخن می‎گوید و سخنش دروغ است، "و یعد فیخلف" و به دیگران وعده می‎دهد و خلاف وعده خود عمل می‎کند.

این دو صفت اصولا در سیاستمداران دنیا هم وجود دارد؛ وقتی با مردم سخن می‎گویند، دروغ می‎گویند؛ اگر از آنها بپرسند چرا دروغ می‎گویید؟ جواب می‎دهند: این دروغ سیاسی است ! وعده می‎دهند ولی عمل به وعده های خود نمی کنند، اگر بگوییم چرا خلاف وعده عمل می‎کنید؟ جواب می‎دهند: وعده سیاسی بود! و...

"و یسأل فیلحف" و چیزی را از دیگران درخواست می‎کند و آنقدر اصرار می‎کند تا خواسته خود را بگیرد، "و یسأل فیبخل" اما در عوض وقتی کسی چیزی از عمروعاص درخواست کند، بخل می‎ورزد و حاجت حاجتمند را برآورده نمی کند.

ناوبری کتاب