صفحه ۳۵۶

به علاقه حال و محل به بیخ گردن خناق گفته می‎شود، ولی مقصود از آن در این جمله همان طناب است. حضرت فرموده است: "الان عباد الله و الخناق مهمل" اکنون ای بندگان خدا طناب اختناق مهمل و بیکار است؛ یعنی طناب مرگ هنوز به سراغ شما نیامده، "و الروح مرسل" و روحتان آزاد است، یعنی روح هنوز در اختیار شماست و خلاصه هنوز زنده اید؛ "فی فینة الارشاد" در وقت و ساعتی هستید که مشغول هدایت شما هستند، خدا به وسیله ملائکه و قرآن و انبیاء و اولیاء و علماء تو را هدایت می‎کند و تا هنگامی که در این دنیا هستی برای هدایت تو قدم برمی دارند. "فینة" به معنای وقت و ساعت است.

"و راحة الاجساد" و بدنتان راحت است؛ "و باحة الاحتشاد"، "باحة" بر وزن و معنای "ساحة" است یعنی میدان، "احتشاد" بر وزن و معنای "اجتماع" است؛ یعنی شما هنوز در جامعه و اجتماع هستید و می‎توانید از جامعه به نفع آخرت خود بهره برداری کنید، "و مهل البقیة" و شما هنوز در مهلت باقی مانده عمر خود هستید؛ پنجاه سال از عمر خود را گذرانده اید و مثلا ده پانزده سال دیگر باقی مانده است. همه اینها فرصتهایی است که برای بشر قرار داده شده است؛ مهمل بودن طناب مرگ، آزاد بودن روح، قرار گرفتن در معرض هدایت، راحت بودن و سلامت جسم، بودن در اجتماع و باقی ماندن قسمتی از عمر، همه اینها فرصتهایی است که باید غنیمت دانست و از آنها کمال استفاده را برای آخرت به عمل آورد.

"و انف المشیة ، و انظار التوبة ، و انفساح الحوبة قبل الضنک و المضیق، و الروع و الزهوق، و قبل قدوم الغائب المنتظر، و اخذة العزیز المقتدر"

(و تا هنوز مهلت اراده و اختیار، و توبه و بازگشت و مجال انجام حاجت و نیازمندی باقی است، پیش از رفتن فرصت و قرار گرفتن در تنگنا و ترس از نابودی، و خارج شدن روح از بدن و پیش از رسیدن مرگ، و گرفتار شدن به عذاب خداوند توانا، فرصت را غنیمت بدانید.)

"و انف المشیة"، "انف" به معنای تجدید است، "مشیة" به معنای خواستن

ناوبری کتاب