صفحه ۳۲۴

پیروان خود زیبا جلوه می‎دهد. "سیئات الجرائم" اضافه صفت به موصوف است.

"و هون موبقات العظائم"، "موبقات" جمع "موبقة"، و "عظائم" جمع "عظیمة" و از باب اضافه صفت به موصوف است؛ یعنی صفت دیگر شیطان این است که گناهان بزرگ و پراهمیت را در نظر پیروان خود سبک و بی اهمیت جلوه می‎دهد.

"حتی اذا استدرج قرینته، و استغلق رهینته، انکر ما زین، و استعظم ما هون، و حذر ما امن"

(تا هنگامی که بتدریج پیروان خود را فریب داد، و مانند گروگان در قید بندگی خود درآورد، آنگاه آنچه را زینت داده بود انکار می‎کند، و آنچه را آسان جلوه داده بود بزرگ می‎شمرد، و آنچه را ایمن نشان داده بود از آن می‎ترساند.)

بسا لحظه اول سخن و القای شیطان در انسان اثر نکند، ولی او آنقدر القا می‎کند و آنقدر کنار گوش انسان وز وز می‎کند "حتی اذا استدرج قرینته" تا این که بتدریج قرین خود را فریب می‎دهد. "قرینة" از "قرن" به معنای مقارن است و مؤنث بودن آن به اعتبار نفس است؛ یعنی تا این که آن نفس مقارن خود را فریب می‎دهد. "و استغلق رهینته" و گیر می‎اندازد گروگان خود را. در این صورت ما گروگان شیطان می‎شویم و در دام او گیر می‎افتیم.

"انکر ما زین" انکار کرد آنچه را قبلا زینت داده "و استعظم ما هون" و بزرگ شمرد آنچه را قبلا کوچک شمرده بود "و حذر ما امن" و ترساند از آنچه قبلا آن را مورد امن قرار داده بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب