صفحه ۳۲۳

به هرحال شیطان دشمن دیرینه بشر است و برای اغوا و گمراهی آنان قسم یاد کرده است، خداوند هم بندگان خود را از کیدهای شیطان برحذر داشته و از این جهت هم اتمام حجت فرموده است.

و بعد فرموده است: "و نفث فی الاذان نجیا". "نفث" به معنای فوتی است که همراه آن کمی آب دهان است، "نجیا" از ماده "نجوی" است؛ یعنی با نجوا در گوشها فوت آبدار می‎کند. این جمله کنایه از این است که شیطان در گوشهای شما القائاتی می‎کند، این القائات خیلی مخفیانه است و با دقت و توجه معلوم می‎شود.

"فاضل و اردی، و وعد فمنی، و زین سیئات الجرائم، و هون موبقات العظائم"

(پس گمراه کرده و تباه می‎سازد، وعده داده و آرزومند می‎گرداند، جرمهای بد را آرایش می‎دهد، و گناهان بزرگ را ناچیز جلوه می‎دهد.)

حضرت امیر(ع) در مقام بیان اوصاف شیطان هستند، فرمودند: "نفذ فی الصدور خفیا، و نفث فی الاذان نجیا" مخفیانه در سینه ها نفوذ می‎کند، و به طور نجوا در گوشها القائات می‎کند؛ صفات دیگر هم این است که: "فاضل و اردی" گمراه کرده و بر اثر گمراهی آنان را هلاک کرده است. "و وعد فمنی" به مردم وعده می‎دهد و آرزوهای دور و دراز را به آنها القا می‎کند. این کلام حضرت اشاره به این آیه است که فرموده: (یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا)سوره نساء، آیه 120 شیطان انسان را وعده های بسیار می‎دهد و آرزومند می‎گرداند، ولی وعده های شیطان جز فریب و ناامیدی چیز دیگر نیست.

"و زین سیئات الجرائم" صفت دیگر شیطان این که جرائم بد را زینت می‎دهد. "جرائم" جمع "جریمة" به معنای گناهان است، "سیئات" هم جمع "سیئة" به معنای زشت و بد است. کار شیطان این است که کارهای زشت و ناپسند را در نظر

ناوبری کتاب