صفحه ۳۲۰

"و رغب فی طلب" دیگر این که در طلب چیزی که برای آخرت آنان نافع است رغبت دارند؛ مثلا می‎دانند نماز شب به صلاح آخرت آنهاست در طلب آن رغبت نشان می‎دهند، خواب را رها می‎کنند و نماز شب را بر خواب ترجیح می‎دهند.

"و ذهب عن هرب" صفت دیگرشان این است که: رفتن آنها از روی فرار است؛ در عین حال که در طلب خیر رغبت دارند در حال فرار از دنیا هم هستند، مقصود این است که آماده رفتن هستند، با این که زنده هستند و در این دنیا سکونت دارند در طلب کار خیرند و به عبادت و اطاعت خدا می‎پردازند و از مظاهر دنیا فرار می‎کنند.

"و راقب فی یومه غده" در امروزشان مراقبت فردا را می‎کنند؛ در عین حال که مشغول گذراندن امور امروزند، به فکر فردای قیامت خود نیز هستند، این طور نیستند که از فردای قیامت غفلت کنند و فقط به فکر امور دنیای خود باشند.

"و نظر قدما امامه"، در کلمه "قدما" دو وجه دیگر "قدما و قدما" نیز جایز است و هر سه تعبیر به یک معناست؛ در معنای آن هم دو احتمال وجود دارد: یکی این که "قدما" به معنای گام فارسی خودمان باشد، یعنی و قدم و گام جلوی خود را نگاه می‎کند، البته این معنا کنایه از این است که توجهش به آینده خود می‎باشد و مقصود از آینده هم قیامت است. احتمال دوم این است که "قدما" به معنای مقدم باشد، آن وقت "و نظر قدما امامه" به این معناست که وقتی خواسته باشد چیزی را برای آخرت خود مقدم بدارد، خوب آن را نگاه می‎کند و در آن دقت می‎کند که آیا چیز مفیدی است یا مایه عذاب و اذیت اوست.

سفارش به تقوی برای چیست ؟

"فکفی بالجنة ثوابا و نوالا، و کفی بالنار عقابا و وبالا، و کفی بالله منتقما و نصیرا، و کفی بالکتاب حجیجا و خصیما"

(پس بهشت به عنوان ثواب و بخشش، و دوزخ به عنوان عقاب و وبال برای آنها کافی است، و کافی است که خداوند انتقام کشد و یاری دهد، و قرآن احتجاج نموده دشمن گردد.)

ناوبری کتاب