صفحه ۳۰۸

قرآن شریف نیز فرموده است: (ان اکرمکم عندالله اتقاکم)سوره حجرات، آیه 13 گرامی ترین و سعادتمندترین شما نزد خدا باتقواترین شما هستند.

"و اعلموا ان مجازکم علی الصراط و مزالق دحضه"، "مجاز" مصدر میمی است و در اصل "مجوز" بوده است؛ یعنی عبورتان بر پل صراط است. کسانی که می‎خواهند به بهشت بروند باید از روی پل صراط عبور کنند. این پل بنا به گفته حضرت پل صاف و بی دردسری نیست، دارای لغزشگاه و پرتگاه است. "مزالق" جمع "مزلق" به معنای لغزشگاه است، آن هم نه یکی و دوتا بلکه لغزشگاههای فراوان، مثل یک راهی که پر از دست انداز و پرتگاه است؛ "دحض" به معنای لغزش و هلاکت است؛ "مزالق دحضه" به معنای پرتگاههای لغزش اوست. پل صراط دارای لغزشگاههای زیاد است؛ در یک لغزشگاه از نماز می‎پرسند، در یک لغزشگاه از روزه، در لغزشگاه دیگر از حج، و خلاصه در یک لغزشگاه از حق مردم می‎پرسند.

"و اهاویل زلله، و تارات اهواله" این پل صراط همان طوری که دارای لغزشگاه است دارای ترس و وحشت هم هست. "اهاویل" جمع "اهوال" و باز "اهوال" جمع "هول" به معنای ترس و وحشت است. "زلل" به معنای لغزش است؛ پل صراط دارای لغزشگاههای ترسناک است. "تارات" جمع "تارة" به معنای دفعات است. یعنی هولها و ترسهای پل صراط یک دفعه و دو دفعه نیست، بلکه انسان روی این پل دفعات زیاد و متعددی می‎ترسد و لغزشگاههای زیادی وجود دارد که در هر پرتگاه و لغزشگاهی احتمال پرت شدن و لغزیدن و ترس وجود دارد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب