صفحه ۲۸۷

"استحقوا" است، مقصود این است که وعده های خدا را در مورد خود منجز و قطعی کنید؛ اگر خودتان را متقی و پرهیزکار قرار دهید، وعده های خدا را در مورد خود منجز کرده اید.

"و الحذر من هول معاده" واقعا بترسید از هول و وحشت قیامت او. اگر انسان بخواهد واقعا برحذر باشد، باید خود را طوری مجهز کند که در معرض عذاب خداوند قرار نگیرد.

توجه به نعمت های درونی انسان

منها: "جعل لکم اسماعا لتعی ما عناها، و ابصارا لتجلو عن عشاها، و اشلاء جامعة لا عضائها، ملائمة لا حنائها، فی ترکیب صورها، و مدد عمرها"

از جمله خطبه است این که: (خدا برای بهره بردن شما دو گوش آفرید تا آنچه را لازم است حفظ کنید، و دو چشم تا از تاریکی رها شده و بینا گردید، و اعضایی را که دربرگیرنده اعضای دیگری است همساز با آنها، و در ترکیب بندی و دوام متناسب و هماهنگ با آنها.)

از کلمه "منها" استفاده می‎شود که مرحوم سید رضی این خطبه غراء را هم خلاصه کرده و قسمت هایی از آن را حذف کرده است. "منها" یعنی از جمله مطالب این خطبه این است: "جعل لکم اسماعا" برای شما گوش قرار داد "لتعی ما عناها" برای این که حفظ کنید آن چیزهایی را که مهم و حفظ کردنی است. "لتعی" از ماده "وعی" به معنای حفظ است. همیشه چیز مهم حفظ کردنی است، اینجا هم فرموده: "ما عناها" یعنی چیزهایی که مورد عنایت خدا قرار گرفته و در پیشگاه خدا مهم بوده است.

"و ابصارا لتجلو عن عشاها" و خداوند برایتان چشم قرار داده تا این که چشمها از کوری روشن شود. "عشا" به معنای شب کوری است. در کلمه "عن" دو احتمال است: یک احتمال این که زائده باشد، "لتجلو عشاها" یعنی تا این که کوری او

ناوبری کتاب