صفحه ۲۸۶

له" پس ای بندگان خدا خود را در آن جهتی که خدا شما را برای آن آفریده است حفظ کنید؛ توجه کنید شما را برای چه آفریده اند، در همان مسیر حرکت کنید؛ آمدن در این دنیا و زندگی این دنیا برای خود این دنیا نیست، این دنیا وسیله رسیدن به مقامات و درجات آخرت است، این دنیا حکم پل را دارد، پل برای عبور است، این دنیا هم برای عبور است.

"و احذروا منه کنه ما حذرکم من نفسه"، معنای "حذر" احتیاط است و اگر آن را به معنای ترس گرفته اند به خاطر همان احتیاط است؛ چون کسی که احتیاط می‎کند می‎ترسد در آینده به خطری برخورد کند. می‎فرماید: بترسید از خدا کمال ترسی که او شما را از آن ترسانده است، یعنی کمال احتیاط را در امور مربوط به دنیا و آخرت داشته باشید.

در کلمه "کنه" سه احتمال داده شده: یکی کنه دستورات و فرمانهای خدا، یعنی کنه نماز، کنه روزه و کنه هر عبادت دیگر، یعنی کنه وظایف خود را به جا بیاورید؛ احتمال دوم که از محمد عبده است این که مقصود کنه ذات خداست، چرا که خدا ما را از تحقیق در مورد شناخت کنه ذات خود برحذر داشته و به طور کلی شناخت کنه ذات او برای ما غیر ممکن است، انسان ممکن است و ممکن نمی تواند به ذات واجب الوجود احاطه پیدا کند، بنابراین خدا ما را از شناخت کنه ذات خود برحذر داشته است؛ احتمال سوم این است که مقصود از آن کنه احتیاط باشد، یعنی احتیاط را به کنه آن برسانید، نهایت احتیاط را بنمایید.

"و استحقوا منه ما اعد لکم بالتنجز لصدق میعاده" کاری کنید که مستحق وعده های خداوند شوید. خدا چیزهایی را برای بندگان خود مهیا فرموده و شما باید کاری کنید که وعده های خدا در مورد شما راست درآید، گرچه وعده های خدا صادق است؛ "و استحقوا منه ما اعد لکم" و خودتان را در معرض استحقاق قرار دهید، استحقاق آنچه خداوند برای شما مهیا کرده؛ "بالتنجز" متعلق به

ناوبری کتاب