صفحه ۲۶۰

"الی ضنک المضجع" از باب اضافه صفت به موصوف است، در اصل "الی المضجع الضنک" بوده؛ یعنی خوابگاهی که تنگ است.

"و وحشة المرجع"، "المرجع" اسم مکان و به معنای محل رجوع و برگشتن است. این جمله هم از باب اضافه صفت به موصوف و عطف بر "ضنک" است، و در اصل "قائدة له الی المرجع الوحشة" بوده؛ و کشاننده است او را به بازگشتگاهی که جای وحشت و ترس است. "و معاینة المحل و ثواب العمل" و او را می‎کشاند به محلی که جای معاینه و دیدن جایگاه ابدی و ثواب اعمال است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب