صفحه ۲۴۰

"فقد اعذر الله الیکم بحجج مسفرة ظاهرة ، و کتب بارزة العذر واضحة"

(خداوند به وسیله حجتهای روشن و کتابهای آشکار جای عذری برای شما باقی نگذاشته است.)

"اعذر" از ماده "عذر" است، "فقد اعذر الله الیکم" یعنی خدا عذر را بر شما تمام کرده است، کاری کرده که جای عذرتراشی ندارید؛ "بحجج مسفرة ظاهرة"، "حجج" جمع "حجت" به معنای دلیل است، "مسفرة" یعنی روشن کننده. خداوند با فرستادن دلیلهای واضح و ظاهر کاری کرده که اتمام حجت نموده و راه عذرتراشی را بر مردم بسته است.

"و کتب بارزة العذر واضحة"، "کتب" جمع "کتاب" و مقصود از آن کتابهای آسمانی است، "بارزة العذر واضحة" یعنی کتابهای واضح و ظاهر کننده عذرها و قطع کننده آنها. مقصود این که خداوند اتمام حجت کرده و جای عذرتراشی نیست.

خطبه 82

و من کلام له (ع) فی صفة الدنیا:

"ما اصف من دار اولها عناء، و آخرها فناء، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، من استغنی فیها فتن، و من افتقر فیها حزن، و من ساعاها فاتته، و من قعد عنها واتته، و من ابصر بها بصرته، و من ابصر الیها اعمته"

توصیف دنیا

این خطبه از فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین (ع) در صفت دنیاست. دنیا چون

ناوبری کتاب