صفحه ۲۳۷

تأمین کنند. اگر خداوند نصیب مردان را دو برابر زنان قرار داده، ولی کلیه مخارج زندگی زن و فرزندان را به عهده مرد قرار داده است.

مجموع ثروت معمولا از نسلی به نسل بعد منتقل می‎گردد، و اولاد محصول مردان و زنان با هم می‎باشند؛ پس از نظر مالکیت 23 ثروت به مردان منتقل و 13 به زنان منتقل می‎شود، ولی از نظر مصرف 23 به مصرف زنان و سهم آنان از اولاد می‎رسد و 13 به مصرف مردان و سهم آنان از اولاد می‎رسد، چون زندگی اساسی زنان را مردان تأمین می‎کنند.

"فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر، و لاتطیعوهن فی المعروف حتی لایطمعن فی المنکر"

(پس از زنان بد پرهیز کنید و از خوبان آنان نیز بر احتیاط باشید، و در کردار پسندیده از آنها پیروی نکنید تا در کردار منکر در شما طمع نکنند.)

اینجا می‎خواهند نتیجه گیری کنند، می‎فرمایند: از زنان بد خودتان را حفظ کنید، یعنی آراء آنان را محور زندگی قرار ندهید؛ "و کونوا من خیارهن علی حذر" و اگر زنان خوب بودند با آنان با احتیاط عمل کنید.

"و لاتطیعوهن فی المعروف"، اگر یکی دو تا کار خوب، مشورت خوب، رفتار خوب و سخن خوب داشتند خود را مطیع آنان نشان ندهید، زیرا اگر در چند کار خوب از آنان اطاعت و پیروی کردید در شما طمع پیدا می‎کنند و در امور منکر هم از شما توقع پیروی دارند "حتی لایطمعن فی المنکر" تا این که نسبت به کردار منکر در شما طمع نکنند و تقاضای انجام کار زشت از شما ننمایند. منظور این است که در نظام اجتماعی و سیاسی محور و کارفرما زنان نباشند چون ممکن است آراء آنان صد در صد بر اساس عقل و تدبیر نباشد و اخلاق و احساسات زنانگی نیز دخالت داشته باشند؛ و بزرگترین گواه بر این معنی عمل عایشه است با آن همه موقعیت و سابقه شناخت او نسبت به امیرالمؤمنین (ع).

ناوبری کتاب