صفحه ۲۳۶

خدای متعال در باب شهادات، شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد قرار داده و این بدان جهت است که مردان از عقل و تدبیر بیشتری برخوردارند، ساختمان وجودی زنان جور دیگر و برای چیز دیگر ساخته شده است، و اگر زنان از این جهت از مردان عقب باشند اما در عوض از جهت عاطفه و احساسات از مردان جلوتر هستند؛ و این امر نیست مگر برای این که ساختمان وجودی مردان برای جهت دیگر زندگی و به گونه ای دیگر ساخته شده است و ساختمان وجودی زنان هم برای جهت دیگر زندگی و به گونه ای دیگر است؛ زندگی خانوادگی و اجتماعی هم به عقل و تدبیر و نیرو نیاز دارد و هم به عاطفه و احساسات و محبت و لطف، و ظاهرا این حکم برحسب غالب باشد وگرنه بسا در زنان نوابغی وجود دارند عاقل تر و مآل اندیش تر از مردان عصر خود. و بالاخره چون در شهادت نیاز به عقل و تدبیر بیشتری هست و نوع زنان از این جهت کمبود دارند، پس شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد پذیرفته شده است.

"و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال"

(و اما از جهت نقصان در نصیب و بهره، ارث زنان نصف ارث مردان می‎باشد.)

در زمینه این که چرا خدا در قرآن شریف ارث زنان را نصف ارث مردان قرار داده و فرموده: (فللذکر مثل حظ الانثیین)سوره نساء، آیه 176 در باب ارث حضرت صادق (ع) می‎فرمایند: "لما جعله الله لها من الصداق"وسائل الشیعة، ج 17، ص 438؛ منهاج البراعة، ج 5، ص 306 برای این که خدا مهریه زن را بر مرد قرار داده است. البته روایات دیگری در این باب وجود دارد که از ذکر آن صرف نظر می‎کنیم.

این یک جهت است که حضرت صادق (ع) فرموده اند، از جهت دیگر هم وضعیت مخارج زندگی است که این مردان هستند که باید مخارج زندگی را

ناوبری کتاب