صفحه ۲۲۰

خاکمال شده و خاک آلود است. می‎فرمایند: اگر روزگاری بر اوضاع تسلط پیدا کنم وابستگان بنی امیه را همان گونه که قصاب آشغالهای گوشتها، شکنبه ها و روده های خاک آلوده را کنار می‎اندازد من هم آنان را کنار می‎اندازم.

مقصود حضرت از کنار انداختن این است که نمی گذارم در جامعه و اجتماع حضور داشته باشند و ظلم کنند، بر بیت المال مسلط باشند و هر کاری که می‎خواهند بکنند، و بیت المال را در هر راهی که می‎خواهند مصرف کنند.

خطبه 78

و من کلمات کان یدعو بها:

"اللهم اغفرلی ما انت اعلم به منی، فان عدت فعد علی بالمغفرة ، اللهم اغفرلی ما وأیت من نفسی، و لم تجد له وفاء عندی، اللهم اغفرلی ما تقربت به الیک بلسانی ثم خالفه قلبی، اللهم اغفرلی رمزات الالحاظ، و سقطات الالفاظ، و شهوات الجنان، و هفوات اللسان"

به فرموده مرحوم سید رضی در عنوان این کلمات، جملاتی است که معمولا حضرت با آنها دعا می‎کرده است. می‎گوید: "من کلمات کان یدعو بها" اینها بعضی از کلماتی است که معمولا حضرت با این کلمات دعا می‎کرده اند. "کان یدعو" ماضی استمراری است و به معنای همیشگی در فعل است، فعل مستقبل بعد از "کان" برای استمرار است. منظور این است که حضرت معمولا با این کلمات دعا می‎کرده اند.

ناوبری کتاب