صفحه ۲۱۴

(خدا رحمت کند فردی را که سخن حکیمانه ای بشنود و بپذیرد، و به راه راست خوانده شود و به طرف آن برود، و کمربند راهنمایی را بگیرد و نجات پیدا کند.)

مقصود از "امراء" انسان است. "حکم" به معنای کلام حق است، مقصود حرف و سخن حق است خواه یک حکم شرعی حلال و حرام یا یک کلام حکمت آمیز باشد. "وعی" معنایش حفظ کردن است؛ یعنی خدا رحمت کند کسی را که سخن حقی را بشنود و خوب حفظش کند؛ البته مقصود از حفظ کردن به ذهن سپردن نیست، حفظ کردن واقعی محافظت است، و آن به این معناست که خوب عمل کند.

"و دعی الی رشاد فدنا" و چون به راه راست و هدایت خوانده شود نزدیک شود. "رشاد" به معنای راه هدایت است. "دنا" از ماده "دنو" به معنای نزدیک شدن است؛ یعنی وقتی او را به راه راست دعوت می‎کنند بپذیرد و در آن قدم بگذارد.

"و اخذ بحجزة هاد فنجا" و کمربند هدایت کننده را بگیرد و نجات پیدا کند. "حجزة" به گره لنگی می‎گویند که در گذشته های دور به جای شلوار بر پای خود می‎بسته اند؛ چون شلوار نبوده و یا مرسوم نبوده به جای شلوار لنگ می‎بسته اند، بعد برای این که این لنگ باز نشود به آن گره محکمی می‎زدند، این گره را "حجزة" می‎گویند، ولی در حال حاضر کمربند می‎بندند. "هاد" به معنای هدایت کننده است؛ می‎فرماید: خدا رحمت کند انسانی را که برای هدایت خود کمربند هدایت کننده ای را بگیرد و نجات پیدا کند.

نشانه های رهروان هدایت

"راقب ربه، و خاف ذنبه، قدم خالصا، و عمل صالحا، اکتسب مذخورا، و اجتنب محذورا"

(دستور خدا را مراقبت کند، از گناه خود بترسد، عمل خالص پیش فرستد، و عمل صالح انجام دهد، به دست آورد آنچه برای او ذخیره می‎شود، و دوری کند از آنچه منع گردیده است.)

ناوبری کتاب