صفحه ۱۷۶

علی (ع) را هم یک دروغگو می‎پنداشتند، از این رو بعضی از آنها گفته بودند که علی در این خبرهایی که به شما می‎دهد دروغ می‎گوید، در صورتی که حضرت آنچه را که از رسول خدا(ص) شنیده بود برای مردم نقل می‎کرد.شرح ابن ابی الحدید، ج 6، ص 128؛ و منهاج البراعة، ج 5، ص 187 علی (ع) به آنها پاسخ می‎دهند:

"قاتلکم الله، فعلی من الکذب ؟ أ علی الله؟ فانا اول من آمن به"

(خدا شما را بکشد، این دروغ بر کیست ؟ آیا بر خداست ؟ که من اول کسی هستم که به او ایمان آورده ام.)

خدا مرگتان بدهد با این نسبت دروغی که به من داده اید؛ "فعلی من الکذب" در این نسخه این گونه است ولی در بسیاری نسخه ها "فعلی من اکذب" است؛ یعنی این دروغی که به من نسبت داده اید نسبت به چه کسی دروغ گفته ام ؟ "أعلی الله" آیا بر خدا دروغ گفته ام ؟ اگر می‎گویید بر خدا دروغ گفته ام که حرف درستی نیست؛ برای این که "فاءنا اول من آمن به" من اولین فردی هستم که به خدا ایمان آورده ام.

"ام علی نبیه ؟ فانا اول من صدقه"

(یا بر پیامبر او دروغ بسته ام ؟ در حالی که من اول کسی هستم که او را تصدیق کرده ام.)

در حالی که من اولین کسی هستم که او را تصدیق کرده و نبوت او را قبول کرده ام، با این حال چگونه می‎شود بر او دروغ ببندم ؟

علت واقعی اتهام

"کلا والله، ولکنها لهجة غبتم عنها، و لم تکونوا من اهلها"

(به خدا سوگند چنین نیست، لیکن اینها گفته های صریحی است که شما از آنها غایب بودید، و اهل آنها هم نبودید.)

این غیب هایی که برای شما می‎گویم چیزهایی است که از رسول خدا(ص) آموخته ام، این علوم را رسول خدا(ص) برای من گفته، منتها شما در صحنه های

ناوبری کتاب