صفحه ۱۵۷

رسول خدا(ص) هستند استدلال کردند؛ یعنی گفتند رسول خدا(ص) از قریش بوده ما هم از قریشیم خلیفه رسول خدا(ص) هم باید از قریش باشد. حضرت فرمود: "احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة" اینها سخن از شجره رسول خدا(ص) می‎گویند ولی میوه این درخت را - که من و فاطمه و حسن و حسین (ع) هستیم - ضایع کردند.

حقیقت امر در این کلام این است که نباید به عقب برگردیم؛ رسول خدا(ص) از قریش است، ابوبکر و عمر هم با وسائط دیگر از قریش هستند، این سیر قهقرایی قضیه است؛ ولی اگر به نزدیکتر توجه کنیم، اولا رسول خدا(ص) از قریش است و علی و فاطمه و حسنین (ع) هم از قریش هستند، و ثانیا رسول خدا(ص) و علی و فاطمه و فرزندان آنها(ع) همه از بنی هاشم و در یک طایفه و شجره هستند، در صورتی که ابوبکر از بنی تمیم و عمر از بنی عدی هستند و با چند واسطه به قریش می‎رسند، پس میوه شجره نبوت علی و فاطمه است نه ابوبکر و عمر.

خطبه 68

و من کلام له (ع) لما قلد محمدبن ابی بکر مصر فملکت علیه فقتل:

"و قد اردت تولیة مصر هاشم بن عتبة ، و لو ولیته ایاها لما خلی لهم العرصة ، و لاانهزهم الفرصة ، بلا ذم لمحمدبن ابی بکر، فلقد کان الی حبیبا، و کان لی ربیبا"

لیاقت هاشم بن عتبه و محبوبیت محمدبن ابی بکر

"و من کلام له (ع) لما قلد محمدبن ابی بکر مصر فملکت علیه فقتل"

(و از سخنان حضرت است هنگامی که حکومت مصر را به عهده محمدبن ابی بکر قرار دادند، پس از او گرفته شد و شهید شدند.)

ناوبری کتاب