صفحه ۱۵۶

"قالوا: و ما فی هذا من الحجة علیهم ؟ فقال (ع): لو کانت الامارة فیهم لم تکن الوصیة بهم !!"

(آنها به حضرت گفتند این چه دلیلی است علیه انصار؟ حضرت پاسخ داد: اگر امارت و فرمانروایی در آنان (انصار) بود احتیاجی به سفارش رسول خدا(ص) برای آنها نبود.)

از این کلام حضرت معلوم می‎شود آنهایی که به حضرت امیر(ع) چنین خبری دادند و حضرت پاسخی به آنان داد، آنها پاسخ حضرت امیر(ع) را نفهمیدند، لذا از حضرت امیر(ع) پرسیدند: "و ما فی هذا من الحجة علیهم" در این سخن رسول خدا(ص) چه دلیلی به ضرر ادعای انصار می‎باشد؟ "فقال (ع)" حضرت پاسخ داد: "لو کانت الامارة فیهم لم تکن الوصیة بهم" معنای سفارش پیامبر(ص) این است که خلیفه و جانشین در بین انصار نیست، زیرا اگر امارت در بین آنها بود دیگر خودشان حاکم بودند و نیازی به سفارش رسول خدا(ص) نداشتند؛ گروهی که خودشان قدرتمند هستند، لازم نیست سفارش آنها را بکنند. از این سفارش معلوم می‎شود آنها هیچ کاره هستند و احتیاج به سفارش دارند. در این کلام حضرت یک احتجاج لطیفی است که خبر دهندگان آن را درک نکردند.

"ثم قال (ع): فماذا قالت قریش ؟ قالوا: احتجت بانها شجرة الرسول (ص) فقال (ع): احتجوا بالشجرة ، و اضاعوا الثمرة"

(سپس حضرت پرسید قریش برای رسیدن به حکومت چه گفتند؟ پاسخ دادند آنها به این که از شجره رسول خدا(ص) هستند دلیل آوردند، حضرت فرمود: بلی به درخت استدلال کرده ولی میوه آن را ضایع کرده اند.)

بعد از آن که سؤال و جواب راجع به انصار پایان یافت حضرت از آنهایی که اخبار سقیفه را آورده بودند پرسید: استدلال قریش برای رسیدن به حکومت چه بود و آنها در مقابل سخن انصار چه سخنی گفتند؟ "قالوا: احتجت بانها شجرة الرسول (ص)" مخبرین پاسخ دادند: آنها برای حقانیت خودشان به این که از شجره

ناوبری کتاب