صفحه ۱۴۹

برسد، حضرت می‎خواهند بفرمایند: از مردن نترسید و به سهولت و آسانی به جبهه و جنگ بروید.

هدف گیری لشگر و مرکز شیطان

"و علیکم بهذا السواد الاعظم، و الرواق المطنب، فاضربوا ثبجه، فان الشیطان کامن فی کسره، قد قدم للوثبة یدا، و اخر للنکوص رجلا"

(بر شما باد به این سیاهی بزرگ و سراپرده برافراشته شده معاویه، پس قلب آن را بزنید؛ زیرا شیطان در گوشه آن پنهان است که برای برجستن دست پیش داشته و برای برگشتن پا پس نهاده است.)

مقصود از "سواد اعظم" همان جمعیت شام و لشگر معاویه است. "الرواق المطنب" آن خیمه ای است که با طناب پیچیده شده و لشگر شام را تشکیل داده است. "علیکم بهذا السواد الاعظم" بر شما باد که حمله ور شوید بر این لشگر شام و آنها را قلع و قمع کنید و از پای درآورید. "و الرواق المطنب" و بر شما باد که به آن خیمه و چادر معاویه حمله ببرید و آن را نابود کنید. "فاضربوا ثبجه" پس کمر آن را بزنید؛ "ثبج" به معنای کمر و وسط است؛ مقصود این است که به وسط و به قلب این خیمه حمله کنید.

"فان الشیطان کامن فی کسره"، مقصود از شیطان شخص معاویه است. "کامن" به معنای مخفی است؛ یعنی او مخفی شده در گوشه آن خیمه. "کسر" به معنای ضلع است؛ این خیمه را نابود کنید برای این که معاویه در یک گوشه ای از آن مخفی شده است. اینها چون کارشان برای خدا نیست می‎ترسند، از این رو "قد قدم للوثبة یدا و اخر للنکوص رجلا" با دست جلو می‎آید تا حمله کند و برای فرار پای خود را عقب می‎گذارد. این شیطان صفتان دست خود را جلو گذاشته و پاها را به عقب می‎گذارند.

ناوبری کتاب