صفحه ۱۴۷

"اغماد" جمع "غمد" به معنای غلاف، و "سل" به معنای کشیدن است.

"و الحظوا الخزر"، "الحظوا" از "ملاحظة" است؛ "الخزر" به معنای نگاه کردن با یک چشم و گوشه چشم است. با یک چشم و گوشه چشم به دشمن نگاه کنید؛ زیرا این طور نگاه کردن حکایت از غضب انسان نسبت به دشمن دارد. "و اطعنوا الشزر"، اگر "و اطعنوا" بخوانیم به معنای طعنه زدن است، و اگر "و اطعنوا" بخوانیم به معنای نیزه زدن است، و اینجا معنای دوم مقصود است. "الشزر" به معنای زدن به راست و چپ است؛ یعنی نیزه های خود را به راست و چپ بزنید. "و نافحوا بالظبا" یعنی با طرف تیز شمشیرتان جنگ کنید. "نافحوا" به معنای جنگ کنید، و "ظبا" جمع "ظبة" به معنای طرف تیز شمشیر است.

"و صلوا السیوف بالخطا"، "صلوا" از ماده "وصل" است، و "الخطا" جمع "خطوة" به معنای گام است؛ یعنی شمشیر خود را با گام برداشتن به دشمن برسانید، مقصود این که در جنگ با جلو رفتن خودت را به دشمن برسان و او را از پای درآور. احتمال دیگری هم دارد که یعنی وقتی دشمن به طرف تو گام برداشت، تو امانش نده و شمشیرت را به او برسان.

تقویت روحیه رزمندگان

"و اعلموا انکم بعین الله، و مع ابن عم رسول الله(ص) فعاودوا الکر، و استحیوا من الفر، فانه عار فی الاعقاب، و نار یوم الحساب"

(و بدانید همانا خدا شما را در نظر دارد، و با پسر عموی رسول خدا(ص) می‎باشید، پس پی درپی حمله کنید، و از گریختن شرم نمایید؛ زیرا فرار در نسل های آینده شما ننگ است، و در روز حساب آتش است.)

خداوند چشم ندارد، ولی یکی از صفات او "بصیر" است؛ یعنی دیدنی ها را درک می‎کند و به آنها علم و آگاهی دارد، "و اعلموا انکم بعین الله" و بدانید

ناوبری کتاب