صفحه ۱۴۶

بعد فرموده اند: "و عضوا علی النواجذ"، "نواجذ" جمع "ناجذة" به معنای دندانهای عقل است، دندانهای عقل در آخر همه دندانهاست، و مقصود حضرت از این جمله این است که دندانهای آخر خود را به هم فشار دهید. در اثر فشار دادن دندانها روی هم اعصاب راحت منسجم می‎شوند، و اگر مثلا دشمن به شما حمله ور شد و شمشیر زد، چون اعصاب و رگهایتان سفت و محکم شده شمشیر دشمن دیرتر در شما اثر می‎کند؛ "فانه انبی للسیوف عن الهام" فشار دادن دندانها کند کننده تر است شمشیرها را از مغزهایتان.

"و اکملوا اللا مة ، و قلقلوا السیوف فی اغمادها قبل سلها، و الحظوا الخزر، و اطعنوا الشزر، و نافحوا بالظبا، و صلوا السیوف بالخطا"

(و زره کامل بپوشید، و شمشیرها را پیش از بیرون کشیدن در غلاف حرکت دهید، و دشمن را به گوشه چشم و با خشم بنگرید، و به چپ و راست نیزه بزنید، و با نوک و دم شمشیرها زد و خورد نمایید، و شمشیرها را با جلو رفتن به دشمن برسانید.)

"اکملوا" از "اکمال" است. "اللا مة" و با تخفیف همزه "اللامة" هم خوانده شده و هر دو به معنای زره است و گاهی به معنای زره و کلاهخود هم آمده است؛ و این که فرموده زره را تکمیل کنید، به همین معناست که زره و کلاهخود را با هم بپوشید و با لباس کامل جنگی آماده جنگ باشید.

"و قلقلوا السیوف فی اغمادها قبل سلها" این جمله یک دستور است برای سالم نگهداشتن شمشیر؛ ممکن است هنگامی که جنگ نشده و احتیاج به شمشیر نیست شمشیر را در غلاف بگذارید و زنگ بزند و موقعی که احتیاج به آن می‎شود بر اثر زنگ زدگی از غلاف بیرون نیاید، حضرت برای رفع این پیشامد فرموده اند: پیش از آن که شمشیر را در میدان کارزار از غلاف بیرون بکشید آن را در غلاف حرکت دهید تا مبادا زنگ زده باشد و در غلاف گیر افتد. "قلقلوا" یعنی حرکت دهید،

ناوبری کتاب