صفحه ۱۱۴

صاحبان عقل، آنهایی که خداوند را در حالتهای مختلف ایستاده، نشسته و خوابیده به یاد می‎آورند و در خلقت آسمانها و زمین اندیشه می‎کنند و می‎گویند: خدایا تو این جهان را باطل نیافریده ای و تو از این کار منزه و پاکی، پس ما را از عذاب آتش جهنم مصون و محفوظ بدار.

خدای عالم همه این موجودات جهان هستی را برای انسان آفریده، و انسان را که اشرف مخلوقات است برای رسیدن به کمالات آفریده است، و به قول سعدی:

"ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارندتا
تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری"گلستان سعدی

خداوند از نقائص پاک و منزه است، و این که او این جهان را بی هدف آفریده باشد برای خدا نقص است، پس خدا این جهان را بی هدف نیافریده و تو را مهمل و بدون جهت در این عالم ترک نکرده است.

می‎بینیم انسان دارای نیروها و قوای متعددی است؛ نیروی شهوت دارد، و اگر شهوت غذا خوردن نداشت غذا نمی خورد و می‎مرد، اگر شهوت جنسی نداشت نسل بشر منقرض می‎شد؛ نیروی غضب دارد، و اگر قوه غضبیه نداشت از خود و از حریم عقیده اش دفاع نمی کرد و... پس همه این قوا و نیروها را خداوند برای احتیاج بشر به او داده، بعد می‎بینیم خداوند یک نیروی دیگری هم در انسان قرار داده که در اثر این نیرو هیچ وقت به هیچ چیز قانع نیست و هرچه را بیابد بالاتر از آن را به حسب طبع طلب می‎کند، همین طلب طبیعی بهترین دلیل و بهترین گواه است بر این که انسان برای هدف بزرگتری خلق شده و طالب کمال مطلق است

ناوبری کتاب