صفحه ۱۱۱

صالح آمادگی مرگ را داشته باشید، و این طور نباشد که غافل باشید و وقتی مرگ فرارسید نگران شوید.

"و ابتاعوا ما یبقی لکم بما یزول عنکم"

(آنچه را برایتان باقی می‎ماند به وسیله آنچه از دست شما می‎رود خریداری کنید.)

"ابتیاع" به معنای خریدن است و "ابتاعوا" فعل امر می‎باشد؛ "ب'" در جمله "بما یزول" مثل "ب'" در جمله "بعت هذا بهذا" برای مقابله است، یعنی و بخرید آنچه را برایتان باقی می‎ماند در مقابل آنچه از دست شما می‎رود؛ به بیان واضح تر با این پولی که خدا به شما داده و از دستتان می‎رود، چیزی را که برایتان باقی می‎ماند بخرید؛ با این مقامی که خدا به شما داده و از دستتان می‎رود، برای ترویج دین خدا خدمت کنید که ثواب آن برایتان باقی می‎ماند؛ با این زبان و گوش و چشمی که خدا به شما داده و خواهی نخواهی از شما گرفته می‎شود، چیزی برای آخرت خود اندوخته کنید که باقی می‎ماند و...

در یک معامله عرفی چهار چیز وجود دارد: یکی فروشنده، دیگری خریدار، سوم ثمن یعنی پولی که می‎دهی، و چهارم مثمن یعنی جنسی را که می‎گیری. در کلام مورد بحث ما هم چهار چیز وجود دارد: فروشنده که شما هستی، دوم خریدار که خداوند است، سوم ثمن است یعنی پولی که داری به مستمندان می‎دهی یا با آن بیمارستان می‎سازی یا صرف ازدواج یک پسر و دختر بی بضاعت می‎کنی و... و چهارم مثمن است یعنی بهشتی است که در عوض و در مقابل آن دریافت می‎کنی.

در قرآن شریف آمده است: (ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة)سوره توبه، آیه 111 خداوند جان و مال مؤمنان را از آنان خریداری نموده و در عوض

ناوبری کتاب