صفحه ۱۰۲

خطبه 63

و من خطبة له (ع):

"الا و ان الدنیا دار لایسلم منها الا فیها، و لاینجی بشئ کان لها، ابتلی الناس فیها فتنة ، فما اخذوه منها لها اخرجوا منه و حوسبوا علیه، و ما اخذوه منها لغیرها قدموا علیه و اقاموا فیه، فانها عند ذوی العقول کفئ الظل، بینا تراه سابغا حتی قلص، و زائدا حتی نقص"

سخنان حضرت در این خطبه در مورد بی وفایی دنیا و دل نبستن به آن است، این دنیا به هیچ کس وفا نکرده و همه چیز آن فانی شدنی و از دست رفتنی است، مال و ثروت و مقام دنیا برای امتحان به افراد داده شده؛ و حضرت امیر(ع) هم در این خطبه به همین مطالب توجه داده اند.

دنیا محل آزمایش

"الا و ان الدنیا دار لایسلم منها الا فیها، و لاینجی بشئ کان لها"

(آگاه باشید که این دنیا سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت نمی ماند مگر در خود دنیا، و هیچ کس در آن نجات پیدا نمی کند به چیزی که برای دنیاست.)

اهل معرفت گفته اند باطن این دنیا جهنم است، و کسانی که در این دنیا وسائل نجات خود را فراهم نکنند اهل جهنم هستند و در آن می‎مانند. خداوند در قرآن

ناوبری کتاب