صفحه ۸۵

دادید و من هم باور کردم که شما راست می‎گویید، اما من می‎دانستم شما چه کاره هستید، همان نور بصیرت و دین سبب شده بود که من شما را بشناسم.

پیغمبراکرم (ص) می‎فرماید: "اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله"مجمع البیان، ج 3، ص 343؛ و منهاج البراعة، ج 3، ص 127 از فراست و تیزبینی مؤمن بترسید که با نور خدا نگاه می‎کند. خداوند به شخص مؤمن به اندازه ایمان و ارتباطش با او واقع بینی و مآل اندیشی مخصوصی می‎دهد که با آن می‎تواند اشخاص را بشناسد که خوبند یا بد، راست می‎گویند یا دروغ و... .

"أقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المضلة"

(برای هدایت شما بر سر راه حق در جاده های گمراهی ایستادم - یا نشانه هایی را برپا داشتم -)

"اقام" به معنای به پاداشتن است، و به معنای ایستادن علی الدوام هم می‎آید. "سنن" به معنای راه راست. "جواد" جمع "جادة" است. "مضلة" - به فتح ضاد و به کسر ضاد - یعنی محل گمراهی؛ اگر انسان در بیابان به جایی برسد که چندین راه داشته باشد که یکی از آنها او را به مقصود می‎رساند و بقیه راه گمراهی باشد، در چنین موقعیتی با ارزشترین چیز برای این شخص وجود راهنمایی است که آنجا ایستاده باشد و راهی که او را به مقصد می‎رساند نشان دهد.

حضرت در اینجا تشبیه می‎کند، می‎فرماید: من سر راه حق ایستاده ام و از بین خطوط باطل و گمراه کننده ای که پیدا شده راه حق را به شما نشان می‎دهم، شما خط خدایی و راه حق را رها می‎کنید و این طرف و آن طرف می‎روید، جنگ جمل درست می‎کنید، جنگ صفین و جنگ نهروان راه می‎اندازید و هر کس ادعایی دارد.

"حیث تلتقون و لا دلیل"

(در جایی که شما به همدیگر می‎رسید و راهنمایی ندارید.)

حضرت می‎فرمایند: همیشه حق یک جاده بیشتر ندارد و من هم آنجا هستم و راه حق را به شما نشان می‎دهم. حق جاده مستقیم است، و لذا در نماز

ناوبری کتاب